sábado, 16 de abril de 2011

Mens Sana in Corpore Sano

"Sãnãtatea este o comoarã. Dintre toate averile vremelnice, sãnãtatea este cea mai pretioasã. Bogãtia, învãtãtura si cinstea sunt cumpãrate scump cu pretul vigorii sãnãtãtii. Niciuna dintre acestea nu pot asigura fericirea dacã lipseste sãnãtatea." Dietã si Hranã pag.21; E.G.White
"Corpul suportã multe abuzuri, aparent fãrã sã opunã rezistentã; apoi reactioneazã si face un efort hotãrât pentru a îndepãrta efectele tratamentului ingrat la care a fost supus. Efortul sãu de a corija aceste conditii se manifestã adesea prin febrã si diferite alte forme de boalã." Divina Vindecare pag.219; E.G.White
"În scolile noastre misionare, surorile de caritate trebuie sã primeascã învãtãturi de la doctori, bine înzestrati, si ca o parte din educatia lor, ele trebuie sã învete cum sã lupte cu boala, si sã le arate valoarea mijloacelor de vindecare naturale. Aceastã lucrare este foarte necesarã." Mãrturii pentru Comunitate vol.6 pag.125; E.G.White
Dând Clic aici puteti urmari mai multe emisiuni despre vindecarile aprobate de Tatãl Ceresc
Aici se poate urmari lansarea cartii "Manualul edenic de medicina naturista ..." de Doru Laza:

jueves, 9 de diciembre de 2010

Pregatirea pentru Marea Stramtorare

Cum îl asteaptã si cum ar trebui sã-L astepte pe Domnul Isus, urmasii Sãi din aceste ultime zile ale istoriei acestei omeniri?

„Luati seama la voi însivã, ca nu cumva sã vi se tulbure inimile cu îmbuibare de mâncare si bãuturã, si cu îngrijorãrile vietii acesteia, si astfel ziua aceea sã vinã fãrã veste asupra voastrã.” Luca 21:34

Ni se adreseazã si nouã aceastã avertizare? „si astfel ziua aceea sã vinã fãrã veste asupra voastrã” ne aratã aplicatia avertizãrii asupra noastrã care trãim aceste clipe dinaintea „zilei acelea”?

De ce este nevoie de aceste avertizãri?

„Stiu faptele tale: cã nu esti nici rece, nici în clocot. O, dacã ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcã esti cãldicel, nici rece, nici în clocot, am sã te vãrs din gura Mea. Pentru cã zici: „Sunt bogat, m-am îmbogãtit, si nu duc lipsã de nimic, si nu stii cã esti ticãlos, nenorocit, sãrac orb si gol, te sfãtuiesc sã cumperi de la Mine aur curãtit prin foc, ca sã te îmbogãtesti; si haine albe, ca sã te îmbraci cu ele, si sã nu ti se vadã rusinea goliciunii tale; si doftorie pentru ochi, ca sã-ti ungi ochii si sã vezi.” Apoc.3:15-18

„În asa stare e înfãtisatã biserica din prezent. Îi lipseste cãldura evlaviei, a iubirii de adevãr si de aproapele; Si nu are nici o milã de cei sãrmani, bolnavi si nevoiasi. Ea e mândrã, lãudãroasã si nu simte cu nevoile omenirii suferinde. Totusi Domnul iubeste aceastã bisericã si îi trimite din nou o solie sau o invitatie la pocãintã.” Exp.Apoc.pag.278,3 l.m.

„Ceea ce este mai trist, la aceastã bisericã, este faptul cã ea nici nu-si dã seama de seama de starea ei nenorocitã. Ea se vede pe ea insãsi cu totul altfel de cum o vede Dumnezeu; ea se crede atât de bogatã încât nu mai simte lipsã de nimic. Ca si fariseul din pildã, ea numai se laudã cu starea ei exterioarã, înfloritoare, în aparentã. Enumerã cu mândrie institutiile si numãrul membrilor ei si strigã sus si tare: „sunt bogat si nu duc lipsã de nimic!”.” Exp.Apoc.pag.279,jos

Iubirea pentru lucrurile din lume a pus stãpânire pe inima multor asteptãtori ai celei de-a doua veniri a lui Hristos. Datoritã posibilitãtilor de a duce o viatã mai confortabilã, de a obtine cât mai multe lucruri necesare vietii, sau chiar care nu sunt neapãrat necesare, „iubirea de lume” a pus stãpânire pe inimile noastre, si cu cât avem mai multe posibilitãti de câstiguri materiale, adunãm cât mai multe lucruri în viata aceasta. !!!Problema nu este când noi strângem lucruri, care vin din mâna Tatãlui Ceresc, ci cã uitãm cã ele ne sunt date sã le folosim spre slava Celui care ni le-a dãruit!!!

„Atunci împãrãtia cerurilor se va asemãna cu un om, care, când era sã plece într-o altã tarã, a chemat pe robii sãi, si le-a încredintat avutia sa.” Mat.25:14

Domnul în marea Sa milã ne-a dat multe sfaturi cum sã folosim „avutia Sa” pe care ne-a încredintat-o.

„Domnul mi-a arãtat în repetate rânduri cã e în contrazicere cu Biblia a ne îngriji de a face provizii pentru trebuintele noastre din timpul strâmtorãrii. Eu am vãzut cã atunci când sfintii îsi vor aduna pentru sine în câmpurile lor rezerve de alimente pentru hranã în timpul strâmtorãrii, când sabia, foametea si ciuma vor veni peste pãmânt toate cele strânse vor fi rãpite de mâini violente, iar tarinile lor vor fi recoltate de cei strãini. Atunci va fi timpul de a ne încrede în totul Domnului si El va purta grija pentru noi. Eu am vãzut cã pâinea si apa noastrã ne vor fi asigurate în acel timp si noi nu vom suferi lipsã sau foamete, cãci Dumnezeu este în stare sã pregãteascã pentru noi o masa în pustie.

Case si tarini nu vor mai fi sfintilor de nici un folos în timpul de strâmtorare, pentru cã atunci ei vor trebui sã fugã din fata multimii înfuriate; în acest timp ei nu mai pot întrebuinta avutul lor pentru rãspândirea adevãrului prezent. Eu am vãzut cã vointa lui Dumnezeu este ca sfintii sã se libereze de orice povarã si sã facã un legãmânt cu Dumnezeu prin jertfã mai înainte de a veni timpul de strâmtorare. Dacã ei vor fi pus avutul lor pe altarul lui Dumnezeu si vor ruga serios pe Domnul spre a le face cunoscutã datoria lor, atunci El le va arãta când este timpul de a renunta la aceste lucruri. Astfel, în timpul strâmtorãrii ei vor fi liberati si nu vor mai avea nici o greutate care sã-i împovãreze.

Eu am vãzut cã dacã unii tineau cu tãrie la avutul lor si nu întrebau pe Domnul despre datoriile lor, nici Domnul nu le fãcea cunoscut aceasta. Lor le-a fost permis sã-si pãstreze avutul lor, dar în timpul strâmtorãrii aceasta va deveni în fata lor asemenea unui munte care amenintã sã-i striveascã; atunci ei vor încerca sã renunte la el, dar nu vor mai fi în stare. Eu am auzit pe unii plângându-se: ”Lucrarea a fost în nevoi, poporul lui Dumnezeu a suferit lipsã pentru adevãr si noi n-am fãcut nici o sfortare pentru a ajuta nevoilor lor; acum toatã averea noastrã e fãrã valoare. O, dacã am fi dat-o si ne-am fi adunat o comoarã în cer!” Eu am vãzut cã o jertfã nu creste, ci scade si este consumatã. Am mai vãzut cã Dumnezeu nu cere de la toti copiii Sãi sã vândã averile lor în acelasi timp, ci dacã doresc sã fie învãtati El îi va învãta în timpul de nevoie când si cât de mult sã vândã. Unora li s-a cerut în timpurile trecute, sã-si punã averile lor la dispozitie pentru trebuintele lucrãrii advente, pe când altora li s-a permis sã le pãstreze pânã când va fi nevoie. Dar când lucrarea va avea trebuintã atunci datoria lor este de a vinde.

Eu am vãzut cã solia: ”Vindeti averile voastre si dati milostenie”, unii nu o vesteau în deplina ei luminã si scopul cuvintelor Domnului nostru nu le era destul de lãmurit prezentat. Scopul vânzãrii nu este de a da acelora care sunt în stare sã lucreze si sã se întretinã pe ei însisi, ci pentru rãspândirea adevãrului.” Exp. Si Viz.pag.31-32

De ce a ajuns biserica „încropitã” cu toate sfaturile de la Domnul, pe care trebuia sã le punã în practicã?

„Am vãzut cã Satana porunceste îngerilor sãi sã punã lanturile sale îndeosebi pentru acei care asteaptã a doua venire a lui Hristos si tin toate poruncile lui Dumnezeu. Satan a spus îngerilor sãi cã bisericile sunt adormite; el vrea însã sã creascã puterea si minunile sale mincinoase si mai mult sã-i tinã prinsi. „Dar noi”, spune el, „urâm secta sabatistilor; cãci ei lucreazã mereu contra noastrã si ne rãpesc supusii pentru a tine legea lui Dumnezeu cea atât de urâtã nouã. Mergeti si umpleti de griji pe acei care au tarine si bani. Dacã îi veti putea determina ca sã-si îndrepte inimile cãtre aceste lucruri atunci îi vom putea câstiga. Ei pot mãrturisi credinta cât vor vrea, numai faceti-i sã poarte mai multã grijã pentru bani decât pentru prosperitatea împãrãtiei lui Hristos; sau pentru rãspândirea adevãrurilor pe care noi le urâm. Înfãtisati-le lumea în lumina cea mai favorabilã pentru care ei s-o poatã iubi si adora. Noi trebuie sã pãstrãm în rândurile noastre toate mijloacele asupra cãrora putem câstiga stãpânirea. Cu cât urmasii lui Hristos vor consacra mai multe mijloace în serviciul Sãu, cu atât mai mult vor vãtãma împãrãtia noastrã, cãci vor atrage la ei pe supusii nostrii. Când ei rânduiesc adunãri în diferite locuri noi suntem în primejdie. Atunci fiti foarte veghetori. Provocati dacã e posibil încurcãturi si tulburãri. Distrugeti iubirea între ei. Descurajati si întristati pe predicatori; cãci noi îi urâm. Înfãtisati celor cu mijloace orice scuzã posibilã ca ei sã nu dãruiascã ceva. Puneti stãpânire dacã e posibil pe orice afacere bãneascã si aduceti pe predicatorii lor în sãrãcie si mizerie. Aceasta va slãbi curajul lor. Luptati-vã pentru orice palmã de loc. Faceti ca lãcomia si iubirea de comori pãmântesti sã fie trãsãturile principale ale caracterului lor. Atâta timp cât aceste trãsãturi vor predomina în caracterul lor, harul si sfintirea vor fi înãbusite. Strâmtorati-i din toate pãrtile si atunci ei vor fi ai nostrii cu sigurantã. Prin aceasta nu numai cã vom fi siguri de ei, dar influenta lor pe care o urâm nu va mai conduce si pe altii pe calea care duce spre cer. Când vreunul va încerca totusi sã dea puneti-i în inimã gândul ca sã fie cât mai zgârcit.” Exp. Si Viz.pag.166, cap. „Lãcomia”

Acest manifest a lui Satana si-a vãzut împlinirea în zilele noastre? Sã rãspundem fiecare pentru sine.

„Dacã biserica lui Hristos si-ar fi fãcut lucrarea rânduitã de Domnul, lumea ar fi fost deja avertizatã, iar Domnul Isus ar fi venit pe pãmânt cu putere si cu slavã mare.” H.L.L.pag.519,jos; cap.69 !!!Aceastã carte a fost scrisã în jurul anului 1900!!!

Ce trebuie sã facem noi în aceastã situatie?

„De aceea zice: „Desteaptã-te tu, care dormi, scoalã-te din morti, si Hristos te va lumina. Luati seama deci sã umblati cu bãgãre de seama, nu ca niste neântelepti, ci ca niste întelepti. Rãscumpãrati vremea, cãci zilele sunt rele.” Efes.5:14-16

„Cine vrea sã se consacre acum în slujba Domnului? Cine vrea sã fãgãduiascã acum cã nu se va uni cu lumea, ci cã va iesi din lume si se va deosebi, refuzând de a-si mânji sufletul cu lucrurile si faptele lumii, care au tinut biserica sub influenta vrãjmasului? T.2 mic,pag.276

În final ar trebui sã tinem seama de sfatul Domnului Isus:

„Nu vã strângeti comori pe pãmânt, unde le mãnâncã moliile si rugina, si unde le sapã si le furã hotii; Ci strângeti-vã comori în cer, unde nu le mãnâncã moliile si rugina, si unde hotii nu le sapã, nici nu le furã. Pentru cã unde este comoara voastrã, acolo va fi inima voastrã.” Mat.6:19-21

Si sã nu uitãm fãgãduinta Sa:

„Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toti sfintii îngeri, va sedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despãrtii pe unii de altii cum desparte pãstorul oile de capre; si va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împãratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniti binecuvântatii Tatãlui Meu de mosteniti Împãrãtia, care v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii.” Mat.25:31-34

lunes, 6 de diciembre de 2010

Strigatul Mut

Mai este valabila porunca a sasea? "Sa nu ucizi"
Stiinta ne ajuta sa intelegem mai bine de ce a zis Dumnezeu ca nu este bine sa luam viata fiintelor umane, mai ales cand se afla in imposibilitate de aparare.
Dar in privinta animalelor? De unde au ele viata? Ele nu trebuiesc protejate la fel ca si fiintele omenesti? Ce spune si Biblia despre aceasta? "
"Cine junghie un bou ca jertfa, nu este mai bun decat cel ce ucide un om; cine jertfeste un miel este ca cel ce ar rupe gatul unui caine, cine aduce un dar de mancare, este ca cel ce ar varsa sange de porc, cine arde tamaie, este ca cel ce s-ar inchina la idoli; toti acestia isi aleg caile lor, si sufletul lor gaseste placere in uraciunile lor."
ISAIA 66:3
"In accidente si calamitati pe mare si pe uscat, in marile conflagratii, in uragane violente si furtuni cu grindina groaznice, in inundatii, cicloane, valuri uriase si cutremure, Satana isi exercita puterea in toate locurile, in mii de forme. El distruge recolta gata coapta si urmarea este foametea si suferinta. El infecteaza aerul cu germenii ucigatori si mii de oameni pier din cauza epidemiilor. Aceste nenorociri vor deveni din ce in ce mai frecvente si mai dezastruoase. Distrugerea va veni atat asupra oamenilor, cat si a animalelor." "Marea Lupta" - Ellen G. White pag.590; cap.36
Aceasta carte a fost scrisa in anul 1890.
Acum oamenii participa impreuna cu Satana, marele Distrugator, la distrugerea vietii pe acest pamant. Dar Tatal Ceresc vegheaza asupra ceea ce se intampla, si va interveni in ceasul acesta greu: "Neamurile se maniasera, dar a venit mania Ta; a venit vremea sa judeci pe cei morti, sa rasplatesti pe robii Tai prooroci, pe sfinti si pe cei ce se tem de Numele Tau, mici si mari, si sa prapadesti pe cei ce prapadesc pamantul."
Apocalipsa 11:18

Da click aici ca sa vezi video-ul in Youtube

domingo, 27 de junio de 2010

Serviciu de Rugaciune Ecumenica


Intra pe Youtube sã vezi mai multe

Ceea ce lumea nu crede!
Dau "Protestantii mâna cu Papa"?

Ce urmeazã?
Mai e mult pâ
nã la "Decretul Duminical"?
MARANATA

lunes, 14 de junio de 2010

Despre fiinte spirituale

Studiu : Ce este o fiintã spiritualã?

ENCICLOPEDIA CONCISA ILUSTRADA – LA FUENTE

Spirit: - m. fiintã immaterialã, substantã fãrã trup si suflet rational.// Dar supranatural. Spiritul profetiei. // Suflet, valoare, respiratie.// Energie, fortã.// Demon. U.m. în pl.// Semn ortografic grec care exprimã dorintã.// Cea mai purã si subtilã parte ce se extrage din unele corpuri.// fig.Principiu generator, tendentie, caracter. Spiritul epocii, al legii etc.~ Spirit necurat. În Sfânta Scripturã demon.~Spirit rãutãcios. Demonul.~Spiritul Sfânt. Teol. A treia persoanã a Sfintei Trinitãti.~Sãrac de spirit. Loc. Care se uitã fãrã sã aprecieze bunurile si onorurile lumii.// Fricos, timid.

PERSPICATIA – PENTRU A ÎNTELEGE SCRIPTURILE – 1/PG.856

SPIRIT – vine de la pné-o, care înseamnã “a respira sau a sufla”, si se crede cã în evreieste rú-aj (spirit) procede de la o rãdãcinã cu acelasi înteles. Drept care, prima semnificatie de rú-aj si pné-ma este “respiratie”, cu toate cã din aceastã semnificatie au derivat alte acceptiuni. (A se compara cu Hab.2:19; Apoc.13:15) Pot însemna vânt; forta vitala a creaturilor; spiritul omului; spirite, chiar Dumnezeu si creaturile Sale îngeresti, si forta activã a lui Dumnezeu sau Spiritul Sfânt. … Toate aceste semnificatii au ceva în comun: se referã la aceea ce este invizibil vederii umane si care dau demonstratii de fortã în miscare. Asemenea forte invizibile au capacitatea de a produce efecte vizibile.

Alt termen evreiesc, nescha- máh (Gen.2:7) înseamnã la fel respiratie dar semnificatia lui este mai limitat decât cel de rú-aj. Cuvântul grec pno-é se pare cã are un inteles la fel limitat (Fapte 17:25), si în Versiunea celor Sapte Zeci s-a utilizat pentru a traduce nesha- máh.

Turnul de veghere – 1 februarie 2010 – Cum este viata în cer?

-

Rezultã : - Dumnezeu este spirit

- Isus a fost o fiinta spiritualã

- Cerul este un loc imaterial

- Spiritele nu sunt carne si oase, pentru care un se pot vedea nici atinge.

Întrebãri:

Ce este o fiintã spiritualã? - Dupã Biblie

Cum poate o fiintã spiritualã imaterialã sã facã lucruri materiale?

Gen.1:1 – “La început, Dumnezeu a fãcut cerurile si pãmântul.”

Gen.1:26 – “Apoi Dumnezeu a zis: “Sã facem om dupã chipul Nostru, dupã asemãnarea Noastrã.”

Cum poate vorbi o fiintã spiritualã imaterialã?

Gen.1:3 – “Dumnezeu a zis: “Sã fie luminã!” Si a fost luminã”

Gen.17:1 – “Când a fost Avram în vârstã de nouãzeci si nouã de ani, Domnul i s-a arãtat, si i-a zis: “Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblã înaintea Mea, si fii fãrã prihanã.”

Exod 20:19 – „Ei au zis lui Moise: „Vorbeste-ne tu însuti, si te vom asculta: dar sã nu ne mai vorbeascã Dumnezeu, ca sã nu murim.”

Matei 3:17 – „Si din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu pre

Apoc.18:4 – „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sã nu fiti pãrtasi la pãcatele ei, si sã nu fiti loviti cu urgiile ei!”

Cum poate vedea o fiintã spiritualã imaterialã?

Gen.1:4 – „Dumnezeu a vãzut cã lumina era bunã; si Dumnezeu a despãrtit lumina de întuneric.”

Gen.6:5 - „Domnul a vãzut cã rãutatea omului era mare pe pãmânt, si cã toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rãu.”

Cum poate auzi o fiintã spiritualã imaterialã?¨

Gen.21:17 – „Dumnezeu a auzit glasul copilului; si Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, si i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, cãci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.”

Psalmii 116:1 – „Iubesc pe Domnul, cãci El ascultã glasul meu, cererile mele.”

Cum poate cânta o fiintã spiritualã imaterialã?

Iov 38:7 – “Atunci când stelele diminetii izbucneau în cântãri de bucurie, si ând toti fiii lui Dumnezeu scoteau strigãte de veselie?”

Apoc.5:9 – „Si cântau o cântau o cântare nouã, si ziceau: „Vrednic esti sã iei cartea si sã-i rupi pecetile: cãci ai fost junghiat, si ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu, cu sângele Tãu, oameni din orice semintie, de orice limbã, din orice norod si de orice neam.”

Cum poate sa aibe chip, picioare, aripi, mâini o fiintã spiritualã imaterialã?

Isaia 6:1-2 – „În anul mortii împãratului Ozia, am vãzut pe Domnul sezând pe un scaun de domnie foarte înalt, si poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stãteau deasupra Lui, si fiecare avea sase aripi: cu douã îsi acopereau fata, cu douã îsi acopereau picioarele, si cu douã zburau.”

Dan.10:5-6; 9-10; 18 – „Am ridicat ochii, m-am uitat, si iatã cã acolo stãtea un om îmbrãcat în haine de in, si încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatrã de hrisolit, fata îi strãlucea ca fulgerul si ochii îi erau ca niste flãcãri ca de foc; dar bratele si picioarele semãnau cu niste aramã lustruitã, si glasul lui tuna ca vuietul unei mari multimi. ... Am auzit glasul cuvintelor lui; si pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am cãzut lesinat cu fata la pãmânt. Si iatã cã o mânã m-a atins, si m-a asezat tremurând pe genunchii si mâinile mele. ... Atunci cel ce avea înfãtisarea unui om m-a atins din nou, si m-a întãrit.”

Biblia declarã: Apocalipsa 5:11

„M-am uitat, si împrejurul scaunului de domnie, în jurul fãpturilor vii si în jurul bãtrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numãrul lor era de zece mii ori zece mii si mii de mii.”

Ca sa descarci pulsa aici